ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เดือนตุลาคม

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายนิวัฒน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษา และผู้จัดการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พิจารณานโยบายและโครงการต่างๆของสหกรณ์ในช่วงเดือน ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563