ประกาศเรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ครุภัณฑ์ อาคารรับรองสมาชิก อาคารห้องน้ำ โครงสร้างบริเวณรอบนอกอาคาร พื้นผิวจราจร ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยมีราคากลางการก่อสร้าง 81,080,500.-บาท (แปดสิเอ็ดล้านแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ได้พิจารณาคุณสมบัติและราคาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลให้ บริษัท พี.อส.เค. ที่ดินและการก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ ด้วยยอดเงิน 80,600,00.00 บาท (แปดสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563