ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยฐานะ ครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวิทยฐานะ ครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ/ครูเชี่ยวชาญ และกำหนดการณ์การอบรม


เรียน สมาชิก

เรื่องหลักสูตรอบรม

สหกรณ์เปิดให้เข้าไปแก้ไข  และยืนยัน  หลักสูตร  กันอีกครั้ง  เพื่อแก้ไข  ปัญหา  รายชื่อที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  และรายชื่อที่ตกหล่น  ของแต่ละท่าน  แก้ไขด้วยตนเองทางลิงค์  ที่จัดส่งให้

หลักสูตร มีดังนี้
ครูชำนาญการ อบรมวันที่ 3 ตค.
ครูชำนาญการพิเศษวันที่ 4 ตค.
ครูเชี่ยวชาญอบรมวันที่ 10-11 ตค.
ทั้งนี้ ให้แก้ไขในลิงค์ ให้แล้วเสร็จ ภานในวันที่ 1 ตค. เวลา 12.00 น

** และจะมีเปิดเพิ่ม 2 หลักสูตร
DLIT รอบที่1 วันที่ 24-25 ตค. 150 ท่าน

DLIT รอบที่ 2 วันที่ 31 ตค.-1 พย. 150 ท่าน

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เฉพาะครูที่ผ่าน คศ.3 แล้วจำนวน 50 ท่าน อบรมวันที่ 25 ตค. 31 ตค. และ 1 พย.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม ลงลิงค์เข้าอบรมได้เพียง 1 หลักสูตร ทั้งนี้เพื่อกระจายโอกาสกันและกัน


ลิงค์ aid.ktscc.org