ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและ ผู้จัดการสหกรณ์แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563