การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 นำโดยท่าน ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนประจำหน่วยเพื่อบริการสมาชิก ผู้ช่วยผู้แทนฯ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด (แห่งใหม่) จำนวน 84,000,000 บาท (แปดสิบสี่ล้านบาท) ได้รับคะแนนการลงมติอนุมัติการก่อสร้างอาคารถึง ” 705 คะแนนเสียง ” ถือได้ว่าเป็น “ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง” ของการพัฒนาสหกรณ์อันก้าวไกล ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี