ให้การต้อนรับ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูงาน

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายโกสิฐ นันทินบัณทิต ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายทวี ชูศรี กรรมการ นางสุรีย์ บำรุงชล กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563