ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ ผอ.เจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 ผอ.โกสิฐ นันทินบัณทิต ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือระหว่างกัน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ในการรับโอน – ย้ายสมาชิก เพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้ค้ำประกันต่อไป