บรรยายชี้แจง โครงการเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM ครั้งที่ 7

ร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ดำเนินการประชุมชี้แจง ให้คำแนะนำ และวิธีปฏิบัติสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนขอกู้เงินสามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด