ชี้แจงสมาชิกที่ลงทะเบียนสภาพคล่อง ATM

ประชุมชี้แจง ให้คำแนะนำ และวิธีปฏิบัติสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนขอกู้เงินสามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ดำเนินการประชุมชี้แจง ให้คำแนะนำ และวิธีปฏิบัติสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนขอกู้เงินสามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด