การสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่สหกรณ์

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดำเนินการสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศฯ หัองประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

You may also like...