บรรยายพิเศษแนวทางการบริหารสหกรณ์

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิสุทธรังษี วันที่ 5 มีนาคม 2563