ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนักศึกษา ปริญญาโท จาก ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน

นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานกรรมการคนที่ 2 นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายอดุลย์ ม่วงแก้ว กรรมการ นายทวี ชูศรี กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนักศึกษา ปริญญาโท จาก ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสหกรณ์ ตามหลักธรรมาภิบาลของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563