รับมอบเกียรติบัตร สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ ปี 2561

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ เข้ารับมอบเกียรติบัตร สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ ปี 2561 จากนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยหลักการบริหารที่เป็นเลิศ