ประชุมพิจารณาเงินกู้ร้อบกลางเดือน กรกฎาคม

นายอภิชาต แก่นน้…