สมาคมฌาปนกิจฯ

สมาคมktsccสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ  และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมด้วยเงินสงเคราะห์      ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พุทธศักราช  2545  ทั้งนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2546  แรกเริ่มมีสมาชิกจำนวน  307  ราย  มีคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ครั้งแรก  จำนวน  8  ท่าน  ได้แก่

 • นายมานิตย์ (ฤทธกริช)
แดงอร่าม นายกสมาคมฯ
 • นายสนิท
ทรัพย์วารี อุปนายกสมาคมฯ
 • นายไพรินทร์
ศรีวิพัฒน์ อุปนายกสมาคมฯ
 • นายไพศักดิ์
ดีประเสริฐ กรรมการ
 • นายราชันย์
ไชยชาญ กรรมการ
 • นายเจนวิทย์
จงใจ กรรมการ
 • นายพัฒน
ตุ้มภู่ กรรมการและเหรัญญิก
 • ว่าที่ร้อยตรีเทพสุจินต์
พงษ์สวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ

หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด กำหนด คือ
1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน
2. สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีคู่สมรส)
3. สำเนาแสดงการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (กรณีคู่สมรสสมาชิก)
6. ค่าสมัคร 100 บาท, ค่าบำรุง 20 บาท, เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420 บาท
*หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์*

หลักฐานประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
1. สำเนาใบมรณบัตร, สำเนาบัตรประจำตัว, สำเนาทะเบียนบ้าน
(ผู้ถึงแก่กรรม) จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัว,
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ผู้จัดการศพ, ผู้รับเงินสงเคราะห์)
จำนวน 1 ชุด

 

10 thoughts on “สมาคมฌาปนกิจฯ

 1. เนื่องจากเป็นครูเอกชน มรความสนใจต้องการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ และสมาคม มีระเบียบ วิธีการขั้นตอนการสมัครอย่างไรบ้างค่ะ

 2. เนื่องจากเป็นครูเอกชน หากมีความประสงค์ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ และสมาคมด้วย สามารถสมัครได้มั้ยค่ะ ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะ

 3. ต้องการทราบการลงข้อมูลของสมาชิก กรณีส่วนของสวัสดิการ อยากทราบว่า ในส่วนของผู้รับผลประโยชน์ ทางสหกรณ์ยังไม่ได้ลงรายชื่่อผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในข้อมูล สมาชิกต้องทำคำร้องแจ้งรายชื่อไปเองหรือเปล่า ? ขอบคุณครับ

  1. สมาชิกต้องติดต่อที่ฝ่ายธุรการ และนำเอกสารของผู้รับผลประโยชน์ มาแนบเอกสาร ครับ(เอกสาร สำเนาทะเบียบ้าน สำเนาบัตรประชาชน)

  1. สมาชิกสามัญ ที่เป็นข้าราชการครู เสียค่าสมัคร 100 แต่จะหักเก็บกับต้นสังกัด ในใบเสร็จใบแรก ส่งใบสมัคร ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน จะเข้าที่ประชุมในเดือนนั้นๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น