สมาคมฌาปนกิจฯ

สมาคมktsccสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ  และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมด้วยเงินสงเคราะห์      ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พุทธศักราช  2545  ทั้งนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2546  แรกเริ่มมีสมาชิกจำนวน  307  ราย  มีคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ครั้งแรก  จำนวน  8  ท่าน  ได้แก่

  • นายมานิตย์ (ฤทธกริช)
แดงอร่าม นายกสมาคมฯ
  • นายสนิท
ทรัพย์วารี อุปนายกสมาคมฯ
  • นายไพรินทร์
ศรีวิพัฒน์ อุปนายกสมาคมฯ
  • นายไพศักดิ์
ดีประเสริฐ กรรมการ
  • นายราชันย์
ไชยชาญ กรรมการ
  • นายเจนวิทย์
จงใจ กรรมการ
  • นายพัฒน
ตุ้มภู่ กรรมการและเหรัญญิก
  • ว่าที่ร้อยตรีเทพสุจินต์
พงษ์สวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ

หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด กำหนด คือ
1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน
2. สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีคู่สมรส)
3. สำเนาแสดงการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (กรณีคู่สมรสสมาชิก)
6. ค่าสมัคร 100 บาท, ค่าบำรุง 20 บาท, เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420 บาท
*หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์*

หลักฐานประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
1. สำเนาใบมรณบัตร, สำเนาบัตรประจำตัว, สำเนาทะเบียนบ้าน
(ผู้ถึงแก่กรรม) จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัว,
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ผู้จัดการศพ, ผู้รับเงินสงเคราะห์)
จำนวน 1 ชุด