สมาคมฌาปนกิจฯ

สมาคมktsccสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ  และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมด้วยเงินสงเคราะห์      ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พุทธศักราช  2545  ทั้งนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2546  แรกเริ่มมีสมาชิกจำนวน  307  ราย  มีคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ครั้งแรก  จำนวน  8  ท่าน  ได้แก่

 • นายมานิตย์ (ฤทธกริช)
แดงอร่าม นายกสมาคมฯ
 • นายสนิท
ทรัพย์วารี อุปนายกสมาคมฯ
 • นายไพรินทร์
ศรีวิพัฒน์ อุปนายกสมาคมฯ
 • นายไพศักดิ์
ดีประเสริฐ กรรมการ
 • นายราชันย์
ไชยชาญ กรรมการ
 • นายเจนวิทย์
จงใจ กรรมการ
 • นายพัฒน
ตุ้มภู่ กรรมการและเหรัญญิก
 • ว่าที่ร้อยตรีเทพสุจินต์
พงษ์สวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ

หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด กำหนด คือ
1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน
2. สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีคู่สมรส)
3. สำเนาแสดงการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (กรณีคู่สมรสสมาชิก)
6. ค่าสมัคร 100 บาท, ค่าบำรุง 20 บาท, เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420 บาท
*หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์*

หลักฐานประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
1. สำเนาใบมรณบัตร, สำเนาบัตรประจำตัว, สำเนาทะเบียนบ้าน
(ผู้ถึงแก่กรรม) จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัว,
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ผู้จัดการศพ, ผู้รับเงินสงเคราะห์)
จำนวน 1 ชุด

 

18 thoughts on “สมาคมฌาปนกิจฯ

 1. สมัครฌาปนกิจ ทั้งกลุ่ม1และ2 ของคู่สมรสที่เป็นสมาชิกสมทบ ไปตั้งแต่พฤษภาคม
  จนถึงเดือนสิงหาคม ยังไม่ถูกหักเงินเลย เป็นเพราะอะไร แล้วจะเสียสิทธิไหม

  1. สมทบ สมาชิกของสมาคม จะมีการเก็บล่วงหน้า 1000
   หากฝากเก็บ รบกวนแจ้งชื่อ และเลขทะเบียนสมาชิกเพื่อการตรวจสอบครับ

 2. จะดูรายชื่อผู้เสียชีวิต สมาชิก กลุ่มที่ 1 และ 2 ได้อย่างไรคะ สมาชิกกลุ่ม 2 ทำไมเก็บเดือนละ 100 ติดต่อกัน 3 เดือนแล้ว

 3. ต้องการทราบข้อมูลส่วนสวัสดิการของสมาชิกฌาปนกิจกลุ่ม1กับกลุ่ม2แตกต่างกันอย่างไรค่ะ แล้วถ้าเป็นสมาชิกกลุ่ม1แล้วจำเป็นต้องสมัครสมาชิกกลุ่ม2อีกหรือไม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น