อบรมสัมนา เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสหกรณ์

วันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมสัมนา เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสหกรณ์ วางแผน การบริหารกิจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด