บรรยายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา1

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการประจำหน่วยอำเภอท่ามะกา นายเสนอ ลักษณุกิจ ผู้แทนประจำหน่วย นายประภาส ทองมีสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และนางสาวน้ำทิพย์ หนูนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ บรรยายการทำวิทยฐานะ ว.21 ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโรงเรียนท่ามะกา1 ณ ห้องประชุมร้านอาหารบ้านผักหวาน ต.ท่าผา อ.ป้านโป่ง จ.ราชบุรี ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562