ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูกาญจนบุรี กลุ่ม 2

ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูกาญจนบุรี กลุ่ม 2

กันยายน 25, 2019 Off By ktscc

วันนี้ วันที่ 25 กย. เวลา 13.00 น.
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูกาญจนบุรี กลุ่ม 2
วัตถุประสงค์ เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ
ที่มาสืบเนื่องจาก กลุ่ม 1 มีจำนวนสมาชิก ที่มากขึ้น ประกอบกับข้อ กฎหมาย เรื่องการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ ปัจจุบัน กลุ่ม 1 เก็บศพละ 30 บาท ถ้ามีจำนวนสมาชิก มากกว่า 1 หมื่นคน จะเก็บค่าจัดการศพได้ ศพละ 20 บาท

จึงขอจัดตั้ง กลุ่ม 2  

ขอเชิญชวน สมาชิก ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม 1 ได้เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม 2 ได้เลย โดยไม่กำหนด อายุ
กรณี ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม 1 และมีอายุ เกิน 70 ปี จะได้รับสิทธิ์ค่าจัดการศพ ต่อเมื่อพ้นเวลา 1 ปี ณ วันที่สมัคร ถ้าเสียชีวิต ก่อน 1 ปี สมาคมฯจะคืนค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าให้เท่านั้น

ยกเว้น กรณี เป็นสมาชิกกลุ่ม 1 แล้ว มาสมัครเป็นสมาชิก กลุ่ม 2 สิทธิ์เกิดขึ้นทุกวัยไม่กำหนดอายุ

การรับสมัคร
กรณี สมาชิก เขียนใบสมัคร อย่างเดียว ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ

กรณี คู่สมรส ของสมาชิก

 1. ถ้าเป็นสมาชิกกลุ่ม 1 แล้ว ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ เขียนใบสมัคร ยื่นได้เลย
 2. กรณี ไม่ได้เป็นกลุ่ม 1 ต้องแนบ
  ใบรับรองแพทย์ รพ.รัฐ
  สำเนาบัตร
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาสมรส
  จำนวนเงินที่จ่ายครั้งแรก
  420 บาท คือ
 3. เก็บค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 300 บาท
 4. ค่าสมัคร 100 บาท
 5. ค่าบำรุงรายปี 20 บาท