ประชุม สมาชิกผู้กู้ การเคหะ

ประชุม สมาชิกที่กู้ การเคหะ เนื่องจาก สมาชิกที่กู้การเคหะ ไม่มีการลดความเสียง กรณี ถ้าผู้กู้ตาย หนี้จะตกกับทายาท คณะกรรมการชุดที่ 58 โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่ 1 นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2 นายประเสริฐ ด้วยสงค์ กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้นัดเชิญสมาชิก 91 ท่าน เพื่อหาแนวทางการลดความเสี่ยง