ปันผลดำรงชีพ 15 พ.ค. นี้เป็นต้นไป

  • กู้ได้ 70% ของปันผลและเฉลี่ยคืนปีที่ผ่านมา สูงสุดไม่เกิน 1 แสน
  • หักชำระดอกเบี้ยรายเดือน และเงินต้นจะหักจากปันผลเฉลี่ยคืน
  • สมาชิกยื่นคำขอกู้ได้ที่สหกรณ์
  • ต้องเป็นสมาชิกแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี บัญชี
  • ต้องเป็นสมาชิกที่ไม่ถูกอายัด และไม่เป็นผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันที่ผิดนัดชำระหนี้
  • สหกรณ์จะทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM เท่านั้น