ประกาศ ผู้มีคุณสมบัติรับเลือกตั้ง

ผู้สมัครตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ผู้สมัครตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ