ขั้นตอนการโอนย้ายไปและรับโอนย้ายจากสหกรณ์อื่น

ขั้นตอนการโอนย้ายไปสหกรณ์อื่น

 1. ติดต่อ จนท.งานโอนย้ายสมาชิก
 2. แจ้งเลขทะเบียน, ชื่อ- สกุล, โรงเรียนปลายทางที่ย้ายไป, จังหวัด และชื่อสหกรณ์ปลายทางที่
 3. สมาชิกต้องติดต่อสหกรณ์ปลายทาง แจ้งเพื่อ
  • ยื่นเอกสารสมัครใหม่
  • ยื่นเอกสารการกู้
 4. ระหว่างรอการโอนย้าย
  • ช่วง 1 – 3 เดือน สมาชิกต้องโอนเงินชำระหนี้ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี
   เลขที่บัญชี 713-1-39049-6 ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
  • กรณีเกินกว่า 3 เดือน ให้ทำเรื่องหักเงินผ่าน KTB ติดต่อจนท.การเงิน
  • แจ้งผู้ที่สมาชิกค้าประกัน ให้ทราบว่าตนเองโอนย้ายไปต่างจังหวัด ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง
   ผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนการรับโอนย้ายสมาชิกจากสหกรณ์อื่น

 1. ติดต่อสหกรณ์เดิม ขอให้ออกหนังสือโอนย้าย
 2. แอดไลน์ จนท.โอนย้ายสมาชิก (สอ.ครูกาญจนบุรี)
 3. แจ้งชื่อ- สกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, อายุตนเอง, อายุราชการย้ายมาจากสหกรณ์
  และมีหนี้กับธนาคารหรือไม่ ถ้ามีผ่อนชำระเดือนละ พร้อมรูปถ่ายสลิปเงินเดือน และกพ.7
 4. ยื่นเอกสารสมัครใหม่ และเอกสารการกู้
  สิทธิการกู้กรณีสมาชิกโอนมากู้ได้ตามระเบียบฯ โดยให้เหลือใช้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  การกู้ครั้งต่อไปให้เว้นห่าง 3 เดือน