ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ฉุกเฉินปันผลดำรงชีพ

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ฉุกเฉินปันผลดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก โดยกู้ได้ร้อยละ 50 ของเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ที่ได้รับในปี 2565 ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 29 มิถุนายน 2566