ยืนยันยอดลูกหนี้ เงินทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก ประจำปี2565

ด้วยการเตรียมปิดบัญชี ประจำปี 2565 ขอความร่วมมือสมาชิกเข้าระบบยืนยันยอด

  • หนี้
  • ทุนเรือนหุ้น
  • เงินรับฝาก
    ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2565
    ลิงค์ด้านล่าง

https://confirm.ktscc.org

เข้าระบบด้วยเลขทะเบียนสมาชิก

กับรหัสผ่านแอ๊ป KTSCC

ระบบเปิดให้ยืนยันถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

จำนวนผู้เข้ายืนยันนี้มีผลต่อการรับรองยอดการปิดปี
ปีนี้เป็นปีแรกที่สหกรณ์ได้พัฒนาการขอให้สมาชิกยืนยันยอดผ่านระบบ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน

You may also like...