ประกาศ เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น จาก
เงินฝากออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษ อัตราร้อยละ 2.70 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 2.85 ต่อปี