นโยบายและระเบียบวิธีการด้าน ปปง.

นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

รวมรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)

You may also like...