บรรยายพิเศษสมาชิกกลุ่ม ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SP.ห้วยกระเจา 3

วันที่ 14 มิถุนายน 2565  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสระลงเรือ

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ ดร.ยลพรรษ์ ศิริรัตน์ รองประธานกกรรมการดำเนินการ 3 นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ ให้บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SP.ห้วยกระเจา 3