ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

4 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

    ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ และนายประเทือง แผนสมบูรณ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด  การบริหารจัดการสหกรณ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

You may also like...