ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานฯคนที่1 นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายทวี ชูศรี ประธานคณะกรรมการศึกษา นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการ นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษา และ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ กระบวนการการก่อสร้างสำนักงานใหม่ และให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2564

You may also like...