ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ มิถานายน 64

นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 1 นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษา นายนิวัฒน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษา และผู้จัดการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พิจารณานโยบายและโครงการต่างๆของสหกรณ์ในช่วงเดือน มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2564