ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายทวี ชูศรี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายอุดม เหลือสด ที่ปรึกษา นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการ นายประเทือง แผนสมบูรณ์ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ห้องประชุม2 ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564