ประกาศมาตรการในการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2563

ประกาศมาตรการในการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2563 ในสถานะการณ์ Covid19