ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณฺออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายอดุลย์ ม่วงแก้ว กรรมการ นายทวี ชูศรี กรรมการ นางสุรีย์พร บำรุงชล กรรมการและนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณฺออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสหกรณ์ ตามหลักธรรมาภิบาลของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 6 มีนาคม 2563