ประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2563
โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภท (เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน, เงินกู้สามัญ, เงินกู้พิเศษ) ทุกฉบับที่ถือใช้อยู่ คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภทต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และ แจ้งสมาชิกเพื่อทราบและถือปฏิบัติ เพื่อการให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นไปตามความเหมาะสมและจำเป็น ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จากัด พ.ศ. 2549 หมวด 4 ข้อ 13 ประกอบกับสหกรณ์ต้องคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและป้องกันปัญหาการผิดนัดชาระหนี้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดหนี้เสียอันจะกระทบกับความมั่นคงของสหกรณ์และประโยชน์ของสมาชิกโดยส่วนรวมบรรดาประกาศหรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน