การว่าจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
เรื่อง การว่าจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบ
บัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ๆ ว่าด้วยการสอบบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542