โครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก”

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด