สมาคมฌาปนกิจฯ

สมาคมฌาปนกิจฯ

สมาคมktsccสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ  และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมด้วยเงินสงเคราะห์      ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พุทธศักราช  2545  ทั้งนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2546  แรกเริ่มมีสมาชิกจำนวน  307  ราย  มีคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ครั้งแรก  จำนวน  8  ท่าน  ได้แก่

 • นายมานิตย์ (ฤทธกริช)
แดงอร่าม นายกสมาคมฯ
 • นายสนิท
ทรัพย์วารี อุปนายกสมาคมฯ
 • นายไพรินทร์
ศรีวิพัฒน์ อุปนายกสมาคมฯ
 • นายไพศักดิ์
ดีประเสริฐ  กรรมการ
 • นายราชันย์
ไชยชาญ กรรมการ
 • นายเจนวิทย์
จงใจ กรรมการ
 • นายพัฒน
ตุ้มภู่ กรรมการและเหรัญญิก
 • ว่าที่ร้อยตรีเทพสุจินต์
พงษ์สวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ

หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด กำหนด คือ
1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน
2. สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีคู่สมรส)
3. สำเนาแสดงการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (กรณีคู่สมรสสมาชิก)
6. ค่าสมัคร 100 บาท, ค่าบำรุง 20 บาท, เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420 บาท
*หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์*

หลักฐานประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
1. สำเนาใบมรณบัตร, สำเนาบัตรประจำตัว, สำเนาทะเบียนบ้าน
(ผู้ถึงแก่กรรม) จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัว,
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ผู้จัดการศพ, ผู้รับเงินสงเคราะห์)
จำนวน 1 ชุด

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 7 (ปี 2557)
นายอนันต์ กัลปะนายอนัน กัลปะ
นายกสมาคมฯ

นายวิรัช  พฤฑฒิกุล
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
นายบุญเสริฐ  เกิดแย้ม
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
นายเจนวิทย์  จงใจ
กรรมการ
นายณรงค์  ขำนิล
กรรมการ
นายเสนาะ  วันลือชา
กรรมการ
นายสมยศ  สำเนียงงาม
กรรมการ
นายนคร  มากมีทรัพย์
กรรมการ
นายสมศักดิ์  วธาวนิชกุล
กรรมการ
นายณรินทร์  ชำนาญดู
กรรมการ
นายหงษ์ดี  ศรีเสน
กรรมการ
นายเสนอ  ลักษณุกิจ
กรรมการ
นางลาวัลย์ ช่วงชัย
นางลาวัลย์  ช่วงชัย
กรรมการและเหรัญญิก
นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบฐานะการเงินสมาคมฯ

นางนิยะดา ครุธสุวรรณ์ นายศิริพงษ์ ชัยเกษม นายสุชาติ อาจปักษา
นางนิยะดา  ครุธสุวรรณ์ นายศิริพงษ์  ชัยเกษม นายสุชาติ  อาจปักษา

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

น.ส.ชมพูนุท ปิโย
น.ส.ชมพูนุท  ปิโย 
นางสาวนันทพร มุกดาสนิทร์

 

10 Comments

 • Avatar ครูสนใจ พูดว่า:

  เนื่องจากเป็นครูเอกชน มรความสนใจต้องการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ และสมาคม มีระเบียบ วิธีการขั้นตอนการสมัครอย่างไรบ้างค่ะ

 • Avatar นิรนาม พูดว่า:

  เนื่องจากเป็นครูเอกชน หากมีความประสงค์ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ และสมาคมด้วย สามารถสมัครได้มั้ยค่ะ ต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะ

 • Avatar นิรนาม พูดว่า:

  ต้องการทราบการลงข้อมูลของสมาชิก กรณีส่วนของสวัสดิการ อยากทราบว่า ในส่วนของผู้รับผลประโยชน์ ทางสหกรณ์ยังไม่ได้ลงรายชื่่อผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในข้อมูล สมาชิกต้องทำคำร้องแจ้งรายชื่อไปเองหรือเปล่า ? ขอบคุณครับ

  • ktscc ktscc พูดว่า:

   สมาชิกต้องติดต่อที่ฝ่ายธุรการ และนำเอกสารของผู้รับผลประโยชน์ มาแนบเอกสาร ครับ(เอกสาร สำเนาทะเบียบ้าน สำเนาบัตรประชาชน)

 • Avatar นิรนาม พูดว่า:

  ต้องการสมัครให้คู่สมรสซึ่งมีอายุ 50 ปี ต้องเสียค่าสมัคร 420 ใช่ป่ะคะ

 • Avatar ครูบังเอิญ พูดว่า:

  ปัจจุบันยังไม่ได้สมัคร สมาชิก แล้วอายุ 43ปี ต้องชำระเงินค่าสมัครเท่าไรคะ

  • admin admin พูดว่า:

   สมาชิกสามัญ ที่เป็นข้าราชการครู เสียค่าสมัคร 100 แต่จะหักเก็บกับต้นสังกัด ในใบเสร็จใบแรก ส่งใบสมัคร ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน จะเข้าที่ประชุมในเดือนนั้นๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น