เปิดรับสมัครพนักงานราชการ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

มกราคม 24, 2019 Off By ktscc

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58 ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มกราคม 2562 ได้มีมติพิจารณาเกณฑ์การรับสมัครพนักงานราชการ เพื่อการส่งเสริมการออมและสวัสดิการ สิทธิการกู้เงินให้ได้ ร้อยละ 90 ของหุ้น คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

    –  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โรงเรียนรวมถึงที่สังกัดกรมกองอื่น ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

    –  ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน