2. การให้บริการ

1. การให้บริการเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี 
     1.1 เงินฝากออมทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)
     1.2 เงินฝากประจำ  (เสียภาษี)


2. การให้บริการเงินกู้
     2.1 เงินกู้ฉุกเฉิน  (อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.00 ต่อปี)
           1. เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ชำระไม่เกิน 25 งวด
– สลิปเงินเดือน

          หมายเหตุ – กรณีกู้สามัญ ATM แล้วจะกู้ฉุกเฉินได้ 3 เท่าของเงินเดือนทั้งนี้ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระ 12 งวด / กรณีสมาชิกยังไม่ใช้สิทธิสามัญ กู้ฉุกเฉินได้สูงสุดที่ไม่เกิน 30,000 บาท

      2.2 เงินกู้สามัญ (อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.00 ต่อปี)
           – เงินกู้สามัญทั่วไป เป็นสมาชิกเกิน 3 เดือน ไม่เกิน 5 ปี กู้ได้ 50 เท่าของเงินเดือน ถ้าเป็นสมาชิกเกิน 5 ปี ขึ้นไป กู้ได้ 60 เท่าของเงินเดือน โดยมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกและวงเงินกู้สามัญสูงสุดพร้อมทั้งการประกัน ดังนี้ (ถ้าเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไปสามารถกู้ได้โดยไม่คำนวณเท่า)

     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   3 เดือน     กู้ได้ไม่เกิน    300,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   6 เดือน     กู้ได้ไม่เกิน    600,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   1 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน     900,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   2 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 1,200,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   3 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   4 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   5 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 2,100,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   6 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 2,400,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   8 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 2,700,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
     สมาชิกจะกู้วงเงินเท่าใดก็ตาม ต้องมีค่า หุ้น 20% หากสมาชิกที่มีฐานหุ้นไม่ครบตามเกณฑ์ สหกรณ์ ฯ จะหักจากหนี้เงินกู้และนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ (สีแดง)เพื่อค้ำประกันหนี้เงินกู้ 

     – เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 1 คน)
     – เงินกู้เกินกว่า 300,000 บาท ไม่เกิน 600,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 2 คน)
     – เงินกู้เกินกว่า 600,000 บาท ไม่เกิน 900,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 3 คน)
     – เงินกู้เกินกว่า 900,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ค้ำประกัน 4 คน)
     เงินกู้สามัญสมาชิกต้องชำระไม่น้อยกว่า 12 งวด จึงจะยื่นใหม่ ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน ต้องมีเงินเดือนที่มีสิทธิได้รับเงินกู้เท่ากับผู้กู้ที่ตนจะค้ำประกันได้รับ ผ่อนชำระ 240 งวด แต่ทั้งนี้ต้องหมดหนี้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี  และ 75 ปี สำหรับข้าราชการบำนาญ

ยื่นคำขอ ก่อนวันที่ 5 รับเงินกู้วันที่ 15 ของเดือน
ยื่นคำขอ ก่อนวันที่ 15 รับเงินกู้วันที่ 30 ของเดือน

     หมายเหตุ
* สมาชิกที่อายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 5 ปี จะสามารถกู้สัญญาโครงการพิเศษ ได้ไม่เกิน 1 สัญญา (สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท)

เบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม ทุนประกัน = หนี้ – (หุ้น + สวัสดิการ )
ทุนประกัน 218 ต่อ 100,000 บาท (FCL 2,000,000 บาท) ปี2561


       – เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาหรือดำรงชีพ)(อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.00 ต่อปี)
     ให้กู้ได้ปีละ 2 ครั้ง เงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน 150 งวด เกณฑ์คำนวณผู้ค้ำประกัน 1 คน ต่อวงเงินกู้ 300,000 บาท ต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม

     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   3 เดือน     กู้ได้ไม่เกิน    150,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   6 เดือน     กู้ได้ไม่เกิน    300,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   1 ปีขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน    450,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   2 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน    600,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   3 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน     750,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   4 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน    900,000 บาท
     – เป็นสมาชิกเกินกว่า   5 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

ยื่นคำขอ ก่อนวันที่ 5 รับเงินกู้วันที่ 15 ของเดือน
ยื่นคำขอ ก่อนวันที่ 15 รับเงินกู้วันที่ 30 ของเดือน
        เบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม หนี้ = ทุนประกัน
ทุนประกัน 215 ต่อ 100,000 บาท (FCL 1,500,000 บาท) ปี2561


        – เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (เงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM)(อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.00 ต่อปี)
     วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท กำหนดชำระไม่เกิน 200 งวด เกณฑ์คำนวณผู้ค้ำประกัน 1 คน ต้องเป็นข้าราชการประจำ สามารถกดรับเงินกู้ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ

ยื่นคำขอ ก่อนวันที่ 5 รับเงินกู้วันที่ 15 ของเดือน
ยื่นคำขอ ก่อนวันที่ 15 รับเงินกู้วันที่ 30 ของเดือน

– สำหรับสมาชิกที่ขอ เพิ่มวงเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณา อนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ในงวดสิ้นเดือน ของแต่ละเดือนเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการเรียกเก็บหนี้ / สมาชิกอายุครบ 65 ปีสหกรณ์จะระงับการกดรับเงินกู้


 

       2.3 เงินกู้เพื่อการเคหะ (อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.00 ต่อปี)
         สมาชิกที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่ดินต้องเป็นโฉนดหรือนส.3ก ที่อยู่ในเขต จ.กาญจนบุรี และ พื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
           จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ อ.เมือง อ.อู่ทอง อ.สองพี่น้อง
                                                  อ.ด่านช้าง อ.หนองหญ้าไซ
           จ.ราชบุรี ได้แก่ อ.เมือง อ.บ้านโป่ง อ.จอมบึง อ.โพธาราม
          จ.นครปฐม ได้แก่ อ.เมือง อ.กำแพงแสน
          ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท ชำระคืน ภายใน 240 งวด
(ข้าราชการต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 70 ปี ลูกจ้างประจำภายในอายุ 65 ปี)


       – การกู้เงินสามัญกรณีกู้หุ้น สมาชิกที่ไม่มีหนี้เงินกู้สามัญสามารถกู้หุ้นได้ ร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น ทั้งนี้ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน