*
เงินเดือน
 
วิทยฐานะ
 
ค่าตอบแทน
 
ภาษี
 
กบข.
 
ชพค.
 
ชพส.
 
สหกรณ์
 
การเคหะฯ
 
ธนาคาร
 
อื่นๆ
 
คงเหลือ
 
คงเหลือขั้นต่ำ 30%
 
ยอดเงินที่สามารถกู้ได้