ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

พิจารณาจัดซื้อที…