3. การให้บริการเงินกู้

1.เงินกู้สามัญกรณีกู้หุ้น (ด/บ 5.75%)
           สมาชิกที่ไม่มีหนี้เงินกู้สามัญสามารถกู้หุ้นได้ ร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น ทั้งนี้ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน ให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

2.เงินกู้ฉุกเฉิน  (ด/บ 5.75%)
           เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ชำระไม่เกิน 12 งวด
– สลิปเงินเดือน

          หมายเหตุ – กรณียังไม่ใช้สิทธิกู้สามัญ กู้ ฉุกเฉินได้ไม่เกิน 90% ของเงินค่าหุ้น

3.เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (ด/บ 4.75%)
        สมาชิกที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่ดินต้องเป็นโฉนดหรือนส.3ก ที่อยู่ในเขต จ.กาญจนบุรี และ พื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
          จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ อ.เมือง อ.อู่ทอง อ.สองพี่น้อง
อ.ด่านช้าง อ.หนองหญ้าไซ
          จ.ราชบุรี ได้แก่ อ.เมือง อ.บ้านโป่ง อ.จอมบึง อ.โพธาราม
         จ.นครปฐม ได้แก่ อ.เมือง อ.กำแพงแสน อ.บางเลน อ.นครชัยศรี
ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 4,000,000 บาท ชำระคืน ภายใน 360 งวด
(เสร็จสิ้นภายในอายุ 70 ปี )

4.เงินกู้สามัญทั่วไป (ด/บ 5.75%)
     เงินกู้สามัญทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 (สามล้านบาท) และจะต้องมีเงินเดือนเหลือจากการหัก ณ ที่จ่าย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30% ของเงินเดือน (ถ้าเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไปสามารถกู้ได้โดยไม่คำนวณเท่า)
สมาชิกจะกู้วงเงินเท่าใดก็ตาม ต้องมีค่า หุ้น 20% หากสมาชิกที่มีฐานหุ้นไม่ครบตามเกณฑ์ สหกรณ์ ฯ จะหักจากหนี้เงินกู้และนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ (สีแดง)เพื่อค้ำประกันหนี้เงินกู้
– เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 1 คน)
– เงินกู้เกินกว่า 300,000 บาท ไม่เกิน 600,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 2 คน)
– เงินกู้เกินกว่า 600,000 บาท ไม่เกิน 900,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 3 คน)
– เงินกู้เกินกว่า 900,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ค้ำประกัน 4 คน)
      เงินกู้สามัญสมาชิกต้องชำระไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะยื่นใหม่ ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน ต้องมีเงินเดือนที่มีสิทธิได้รับเงินกู้เท่ากับผู้กู้ที่ตนจะค้ำประกันได้รับ ผ่อนชำระ 240 งวด แต่ทั้งนี้ต้องหมดหนี้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี และ 75 ปี สำหรับข้าราชการบำนาญ
ยื่นคำขอ ก่อนวันที่ 5 รับเงินกู้วันที่ 15 ของเดือน
ยื่นคำขอ ก่อนวันที่ 15 รับเงินกู้วันที่ 30 ของเดือน
หมายเหตุ
เบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม ทุนประกัน = หนี้ – (หุ้น + เงินฝากค้ำประกัน )
ทุนประกัน 350 ต่อ 100,000 บาท (FCL 2,000,000 บาท) ปี2563

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสัญญาอัตรา ร้อยละ 0.50 ของหนี้คงเหลือที่ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 30 ของวงเงินหนี้ หรือไม่เกิน 2,000 บาท กรณีชำระหนี้สัญญาเดิมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

5.เงินกู้เพื่อการศึกษาหรือดำรงชีพ (ด/บ 5.75%)
    เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาหรือดำรงชีพ)(อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.00 ต่อปี)
    เงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน 240 งวด ต้องมีเงินฝากค้ำประกัน เงินกู้ 2% ของหนี้เงินกู้ ห้ามถอนจนกว่าจะชำระหนี้ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

– เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 1 คน)
– เงินกู้เกินกว่า 300,000 บาท ไม่เกิน 600,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 2 คน)
– เงินกู้เกินกว่า 600,000 บาท ไม่เกิน 900,000 บาท (ผู้ค้ำประกัน 3 คน)
– เงินกู้เกินกว่า 900,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ค้ำประกัน 4 คน)


ยื่นคำขอ ก่อนวันที่ 5 รับเงินกู้วันที่ 15 ของเดือน
ยื่นคำขอ ก่อนวันที่ 15 รับเงินกู้วันที่ 30 ของเดือน
เบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม หนี้ = ทุนประกัน
ทุนประกัน 305 ต่อ 100,000 บาท (FCL 1,500,000 บาท) ปี2562 เศษ50,000 บาท ปัดขึ้น


6.เงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM (ด/บ 6.00%)
       วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท กำหนดชำระไม่เกิน 200 งวด เกณฑ์คำนวณผู้ค้ำประกัน 1 คน ต้องเป็นข้าราชการประจำ สามารถกดรับเงินกู้ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ สหกรณ์เรียกเก็บเฉพาะดอกเบี้ย เว้นแต่อายุสมาชิกตั้งแต่ 58 ปีขึ้นไป สหกรณ์จะเริ่มเก็บเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ยื่นคำขอ ก่อนวันที่ 5 รับเงินกู้วันที่ 15 ของเดือน
ยื่นคำขอ ก่อนวันที่ 15 รับเงินกู้วันที่ 30 ของเดือน
        สำหรับสมาชิกที่ขอ เพิ่มวงเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณา อนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ในงวดสิ้นเดือน ของแต่ละเดือนเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการเรียกเก็บหนี้ / สมาชิกอายุครบ 65 ปีสหกรณ์จะระงับการกดรับเงินกู้

เบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม หนี้ = ทุนประกัน
ทุนประกัน 440 ต่อ 100,000 บาท (FCL 300,000 บาท) ปี2563

ปรับปรุง 31 มกราคม 2563

4 Comments

 • Avatar นิรนาม พูดว่า:

  สรุปแล้วสมาชิกที่เป็นสมาชิกอายุเกินกว่า 35 ปี ได้สวัสดิการตอนถึงแก่กรรมเท่าไร 250,000 – 350,000 บาท

 • Avatar นางสาวยุพิน สีเงิน พูดว่า:

  เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยหรืออุบัติภัยต่างๆ ได้รับตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร อยากทราบรายละเอียดค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • admin admin พูดว่า:

   สมาชิกที่ประสบภัยสามารถทำเรื่องมาที่สหกรณ์ได้ครับ
   รบกวนอาจารย์ ทำบันทึกข้อความ ถึง ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
   ตัวอย่างข้อความ ด้วย ข้าพเจ้า ……………..สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เลขที่………. ได้ประสบภัย……………….. เมื่อวันที่ ………………เวลาประมาณ……….น. ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ในการนี้ข้าพเจ้าจึงใครขอความอนุเคราะห์มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
   แนบเอกสารของอาจารย์ สำเนาบัตร / ทะเบียนบ้าน /รูปถ่ายบ้านที่ประสบภัยที่เห็นชัดเจน

Comments are closed.