บุคลากรสมาคมณาปนกิจฯ ปี 2557

มกราคม 30, 2015 0 By ktscc

สมาคมktscc

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 7 (ปี 2557)
นายอนันต์ กัลปะนายอนัน กัลปะ
นายกสมาคมฯ

นายวิรัช พฤฑฒิกุล นายบุญเสริฐ เกิดแย้ม
นายวิรัช  พฤฑฒิกุล
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
นายบุญเสริฐ  เกิดแย้ม
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
นายเจนวิทย์ จงใจ นายณรงค์ ขำนิล นายเสนาะ วันลือชา
นายเจนวิทย์  จงใจ
กรรมการ
นายณรงค์  ขำนิล
กรรมการ
นายเสนาะ  วันลือชา
กรรมการ
นายสมยศ สำเนียงงาม นายนคร มากมีทรัพย์ นายสมศักดิ์ วธาวนิชกุล
นายสมยศ  สำเนียงงาม
กรรมการ
นายนคร  มากมีทรัพย์
กรรมการ
นายสมศักดิ์  วธาวนิชกุล
กรรมการ
นายณรินทร์ ชำนาญดู นายหงษ์ดี ศรีเสน นายเสนอ ลักษณุกิจ
นายณรินทร์  ชำนาญดู
กรรมการ
นายหงษ์ดี  ศรีเสน
กรรมการ
นายเสนอ  ลักษณุกิจ
กรรมการ
นางลาวัลย์ ช่วงชัย นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง
นางลาวัลย์  ช่วงชัย
กรรมการและเหรัญญิก
นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบฐานะการเงินสมาคมฯ

นางนิยะดา ครุธสุวรรณ์ นายศิริพงษ์ ชัยเกษม นายสุชาติ อาจปักษา
นางนิยะดา  ครุธสุวรรณ์ นายศิริพงษ์  ชัยเกษม นายสุชาติ  อาจปักษา

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางณัทธินี คุ้มพะเนียด น.ส.ชมพูนุท ปิโย
นางณัทธินี  คุ้มพะเนียด น.ส.ชมพูนุท  ปิโย