เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ 2565

เปิดรับสมาชิกสมทบ ประจำปีบัญชี 2565
วันที่ 4 มกราคม 2565- 26 กุมภาพันธ์ 2565
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 ได้กำหนดให้สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้