4. การทำประกันชีวิต

การเก็บเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม

กรณีกู้เงินสามัญทั่วไป

   1. สหกรณ์จะจัดเก็บเบี้ยประกันชีวิต รายปี ไว้ใน บ/ช เงินฝาก 013xxxx
   2. การเก็บเบี้ยประกันครั้งต่อไป จะหักจากเงิน ปันผล-เฉลี่ยคืน ของปีถัดไป
   3. การทำทุนประกันปีแรก และปีต่อๆไป คำนวณ โดย.. หนี้เงินกู้ หักด้วย (หุ้น+สวัสดิการ+ฌาปนกิจ) เศษของหลักแสนปัดขึ้น ปี 2561 ทุนประกัน 218/100,000 บาท ( FCL อยู่ที่ 2,000,000 บาท )

กรณีกู้เงินสามัญโครงการพิเศษ

   1. สหกรณ์จะจัดเก็บเบี้ยประกันชีวิต รายปี ไว้ใน บ/ช เงินฝาก 014xxxx
   2. การเก็บเบี้ยประกันครั้งต่อไป จะหักจากเงิน ปันผล-เฉลี่ยคืน ของปีถัดไป

   3. การทำทุนประกันปีแรก และปีต่อๆไป คำนวณ โดย.. หนี้เงินกู้ = ทุนประกันเศษของหลักแสนปัดขึ้น
ปี 2559 ทุนประกัน 215/100,000 บาท ( FCL อยู่ที่ 1,500,000 บาท )