3. สวัสดิการสมาชิก

การจัดสวัสดิการ
     1.เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกหรือคู่สมรสสมาชิก ที่ถึงแก่กรรมสหกรณ์จะให้เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ดังนี้
– เป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี รายละ 10,000 บาท และ เกินกว่า 10
ปี รายละ 20,000 บาท (พร้อมพวงหรีดเคารพศพ 1 พวง ไม่เกิน 500 บาท )
– คู่สมรส รายละ 10,000 บาท
– บิดา มารดา และบุตร (ไม่เกิน 2 คน) ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายละ
2,000 บาท ( ยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสาร ตามที่สหกรณ์กำหนดเพื่อรับเงิน
ภายในเวลา 1 ปี ) เริ่มใช้ 1 เมษายน 2553


      2. เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม รายละ 100,000 บาท และจ่ายเพิ่มให้อีกตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้

1) เป็นสมาชิกไม่เกิน

1 ปี

ได้รับเงินเพิ่ม

10,000

บาท

2) เป็นสมาชิกไม่เกิน

3 ปี

ได้รับเงินเพิ่ม

20,000

บาท

3) เป็นสมาชิกไม่เกิน

5 ปี

ได้รับเงินเพิ่ม

30,000

บาท

4) เป็นสมาชิกไม่เกิน

8 ปี

ได้รับเงินเพิ่ม

50,000

บาท

5) เป็นสมาชิกไม่เกิน

10 ปี

ได้รับเงินเพิ่ม

60,000

บาท

6) เป็นสมาชิกไม่เกิน

15 ปี

ได้รับเงินเพิ่ม

90,000

บาท

7) เป็นสมาชิกไม่เกิน

20 ปี

ได้รับเงินเพิ่ม

120,000

บาท

8) เป็นสมาชิกไม่เกิน

25 ปี

ได้รับเงินเพิ่ม

150,000

บาท

9) เป็นสมาชิกไม่เกิน

30 ปี

ได้รับเงินเพิ่ม

180,000

บาท

10) เป็นสมาชิกไม่เกิน

35 ปี

ได้รับเงินเพิ่ม

210,000

บาท

11) เป็นสมาชิกไม่เกิน

35 ปีขึ้นไป

ได้รับเงินเพิ่ม

250,000

บาท

      * ผู้ที่เป็นสมาชิก หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป อายุการเป็นสมาชิกสิ้นสุดเมื่อสมาชิกผู้นั้น มีอายุครบ 65 ปี


      3. เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยหรืออุบัติภัยต่างๆ ได้รับตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร


      4. สนับสนุนการจัดประชุมและจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงาน ต่าง ๆ โดยให้ตามจำนวนของสมาชิกที่สังกัดในหน่วยงานนั้นๆ (ค่ารับรอง 200 บาทต่อคน และทุนสาธารณประโยชน์ 50 บาทต่อคน )


     5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ฯ เป็นสวัสดิการอีกประเภทหนึ่ง โดยผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ด้วย
          – เมื่อสมาชิกของสมาคมฯ คนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม สมาชิกที่เหลือมีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ศพ ศพละ 30 บาท ตามจำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
          – สมาชิกที่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ แต่ไม่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ก็ได้ หากสมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถขอรับเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 10 ศพ เป็นเงิน 300 บาท คืนได้เต็มจำนวนหรือตามยอดเงินคงเหลือ

4 Thoughts to “3. สวัสดิการสมาชิก”

 1. นิรนาม

  สรุปแล้วสมาชิกที่เป็นสมาชิกอายุเกินกว่า 35 ปี ได้สวัสดิการตอนถึงแก่กรรมเท่าไร 250,000 – 350,000 บาท

  1. admin admin

   อายุการเป็นสมาชิก 35 ปี เมื่อถึงแก่กรรม ได้ 350,000 บาทครับ

 2. นางสาวยุพิน สีเงิน

  เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยหรืออุบัติภัยต่างๆ ได้รับตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร อยากทราบรายละเอียดค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. admin admin

   สมาชิกที่ประสบภัยสามารถทำเรื่องมาที่สหกรณ์ได้ครับ
   รบกวนอาจารย์ ทำบันทึกข้อความ ถึง ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
   ตัวอย่างข้อความ ด้วย ข้าพเจ้า ……………..สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เลขที่………. ได้ประสบภัย……………….. เมื่อวันที่ ………………เวลาประมาณ……….น. ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ในการนี้ข้าพเจ้าจึงใครขอความอนุเคราะห์มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
   แนบเอกสารของอาจารย์ สำเนาบัตร / ทะเบียนบ้าน /รูปถ่ายบ้านที่ประสบภัยที่เห็นชัดเจน

Comments are closed.