รับสมัคร สมาชิกสมทบ 1 ก.พ.-31 ก.ค. 62

รับสมัคร สมาชิกสมทบ 1 ก.พ.-31 ก.ค. 62

มกราคม 24, 2019 0 By ktscc

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58 ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มกราคม 2562 ได้มีมติให้เปิดสมาชิกสมทบ 1 ก.พ.-31 ก.ค. 62 ถือหุ้นได้ไม่เกิน 100,000 บาท เงินฝากออมทรัพย์ รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท สมัครและแสดงตนเอง พร้อมเอกสารดังนี้

    –  ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี และมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

    –  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร)

    –  สำเนาใบสำคัญสมรสและบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (กรณีมีคู่สมรส)

    –  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (ผู้รับผลประโยชน์)