ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายนิทัศน์ เชียงทอง นายศุภากร เมฆขยาย รองประธาน นายวิชา จุลทรักษ์ ว่าที่ ร.อ.เมธี ทองรอด กรรมการและนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด และบรรยายพิเศษในการบริหารงานด้านระบบสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1

Related posts

Leave a Comment