ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ฉบับวันที่  24 กรกฎาคม 2561

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

สิงหาคม 8, 2018 Off By ktscc

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภท (เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน, เงินกู้สามัญ, เงินกู้พิเศษ) ทุกฉบับที่ถือใช้อยู่ คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 9 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภท แจ้งสมาชิกเพื่อทราบและถือปฏิบัติ เพื่อการให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นไปตามความเหมาะสมและจำเป็น ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จากัด พ.ศ. 2549 หมวด 4 ข้อ 13 ประกอบกับสหกรณ์ต้องคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและป้องกันปัญหาการผิดนัดชาระหนี้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดหนี้เสียอันจะกระทบกับความมั่นคงของสหกรณ์และประโยชน์ของสมาชิกโดยส่วนรวมบรรดาประกาศหรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
Download –>ประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้สามัญ 2561<–Download