ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564

นายศุภากร เมฆขยาย รองประธานกรรมการดำเนินการ
นามสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการ ว่าที่ ร.อ.เมธี ทองรอด กรรมการ นายอดิศักดิ์ บุญมา กรรมการ
นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

Related posts